Akademik Personel

Değerli Akademisyenlerimiz

OMÜ Akademisyenleri;
Üniversitemiz tarafından hazırlık çalışmalarına başlanılan 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı kapsamında; katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak amacı ile "Paydaş Analizi" çalışmasının önemli bir kısmını oluşturan aşağıdaki Akademik Personel Anketi hazırlanmıştır. Söz konusu anket çalışmasının temel amacı sizlerin görüş, öneri, talep ve beklentilerinizi gerçekçi bir şekilde belirlemek ve 2019-2023 dönemini kapsayan Stratejik Planımızın hazırlanması sürecine sizlerin katılımını sağlamaktır.
Çalışmaya vereceğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim.
Prof.Dr. Sait BİLGİÇ
Rektör

Kişisel Bilgiler
Yönetimle ilgili İfadelere Katılma Dereceniz ?

Aşağıdaki Soruları Kriterler Açısından Değerlendiriniz...

1) Katılmıyorum 2 ) Kısmen 3 ) Katılıyorum

Eğitimle ilgili İfadelere Katılma Dereceniz?

Aşağıdaki Soruları Kriterler Açısından Değerlendiriniz...

1) Yeterli Değil 2 ) Kısmen 3 ) Yeterli

Araştırma ile ilgili ifadelere katılma dereceniz?

Sosyal imkanlar için ifadelere katılma dereceniz?

Kariyer geliştirmeyle ilgili ifadelere katılma dereceniz?

Fiziksel çalışma koşullarıyla ilgili ifadelere katılma dereceniz?

Katılım-İşbirliği-Yenilik

Kavramlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin misyon, vizyon, ilke ve temel değerlerinde görmek istediğiniz en önemli 3 kavram sizce nedir?